Proef- en diplomazwemmen A+B
Proefzwemmen Diplomazwemmen
 Woensdag 22 januari Zaterdag 25 januari
Woensdag 11 maart Zaterdag 14 maart
Woensdag 13 mei Zaterdag 16 mei
Woensdag 24 juni Zaterdag 27 juni
Woensdag 23 september Zaterdag 26 september