Proef- en diplomazwemmen A+B
Proefzwemmen Diplomazwemmen
Woensdag 11 november Zaterdag 14 november
Woensdag 20 januari Zaterdag 23 januari
Woensdag 10 maart Zaterdag 13 maart
Woensdag 21 april Zaterdag 24 april
Woensdag 23 juni Zaterdag 26 juni
Woensdag 22 september Zaterdag 25 september