Proef- en diplomazwemmen A+B
Proefzwemmen Diplomazwemmen A + B                                         Diplomazwemmen C
Zaterdag 5 maart Zaterdag 12 maart                                                     Vrijdag 11 maart
Zaterdag 16 april Zaterdag 23 april                                                        Vrijdag 22 april
Zaterdag 28 mei Zaterdag 4 juni                                                           Vrijdag 3 juni
Zaterdag 2 juli Zaterdag 9 juli                                                            Vrijdag 8 juli